wie heeft recht en hoe aanvragen?

Als de maand mei aanbreekt, moeten alle consumenten die huiseigenaar zijn de Gemeentelijke OZB betalen (de bekende IMI, die tot 2004 de gemeentelijke bijdrage heette).

Deze verrekening wordt echter niet voor alle belastingplichtigen op dezelfde wijze uitgevoerd en er zijn situaties waarin het zelfs mogelijk is om vrijstelling van IMI aan te vragen. Ontdek wat ze zijn en hoe verder te gaan.

Er zijn in wezen drie belastingen die inherent zijn aan de aankoop van onroerend goed: IMI, IMT (gemeentelijke belasting op overdrachten van onroerend goed) en zegelrechten. Eigenaar zijn betekent dus dat je dit soort verplichtingen hebt.

Aangezien er zoveel kosten verbonden zijn aan de verwerving van een woning, probeer dan ook (naast belastingen) de waarde van de woning te verminderen spreiding en bijbehorende commissies zouden een prioriteit moeten zijn voor huizenkopers.

Waaruit bestaat IMI?

Vanaf het moment dat een huis wordt gekocht, wordt deze belasting jaarlijks betaald.

Voor wat betreft de berekeningswijze is dit niets anders dan een tarief dat wordt geheven over de zogenaamde Toeslagen Erfgoedwaarde (VPT) van een onroerend goed.

Formule:

IMI = Tax Asset Value (VPT) x Toepasselijk tarief

Eenvoudig gezegd komt de VPT voort uit een beoordeling van het onroerend goed op basis van bepaalde parameters, zoals de bruto bouwoppervlakte, de ligging van het huis, de kwaliteit, het comfort en de ouderdom ervan, evenals de bouwwaarde (het Hierbij moet worden opgemerkt dat dit laatste in 2010 door de overheid is vastgesteld op € 603. In die zin is de VPT van objecten die na deze datum niet zijn getaxeerd waarschijnlijk verouderd).

Let op om te besparen op IMI:

Aangezien de IMI wordt berekend op basis van de Equity Value en deze op zijn beurt automatisch wordt berekend door Finance, is het aan de consument om de VPT van zijn huis in Finance bij te werken (aangezien deze waarde in de loop der jaren kan veranderen), beweren dat het werkelijke bedrag in rekening wordt gebracht. Dit verzoek om de waarde van de woning te actualiseren is kosteloos en dient uiterlijk 31 december te zijn ingediend, zodat deze kan worden toegepast op het volgende jaar. Hiervoor moet u het naar behoren ingevulde IMI Model 1 bij u hebben.

Het tarief dat op de VPT moet worden toegepast, wordt door elke gemeente afzonderlijk bepaald (het is dus een zuiver lokale en gemeentelijke belasting). U kunt het tarief raadplegen dat van toepassing is in het gebied waar u woont via de Finance Portal, en het bereik van waarden die worden toegepast op stedelijke gebouwen (dwz huizen voor huisvesting en grond voor bouw) varieert tussen minimaal 0,3% en maximaal 0,45%, zoals vermeld in paragraaf c) van paragraaf 1 van artikel 112 van het Wetboek van gemeentelijke onroerendgoedbelasting (CIMI) – ergens binnen deze waarden zal uw IMI-tarief zijn.

Opgemerkt moet worden dat, zoals vermeld in paragraaf 1 van artikel 120 van de CIMI, tot 100 euro IMI in één keer volledig door de belastingplichtige moet worden betaald. Voor hogere bedragen bestaat echter de mogelijkheid om deze belasting in termijnen te betalen:

  • Als de waarde van de IMI tussen de 100 en 500 euro ligt, kan deze in twee termijnen worden betaald;
  • Als het meer dan 500 euro is, is het mogelijk om deze belasting in drie termijnen te verrekenen.

Waaruit bestaat de IMI-vrijstelling?

Ten eerste moet worden opgemerkt dat er twee soorten vrijstellingen van IMI zijn:

  • Tijdelijk: Geldt alleen voor een bepaalde periode, met een maximale looptijd van drie jaar en is bedoeld voor gezinnen die nieuwe woningen verwerven met een VPT tot 125.000 euro. Om van deze vrijstelling te genieten, is het ook noodzakelijk dat het gezinsinkomen niet hoger is dan 153.300 euro.
  • permanent: Het is levenslang en geldt voor gezinnen met een laag inkomen (maximaal 15.295 euro). Zij zullen een permanente woning moeten bezitten met een VPT gelijk aan of lager dan 66.500 euro.

Naast de twee soorten vrijstellingen die hierboven zijn genoemd, kunnen eigenaren van gebouwen in de stad die meer dan 30 jaar geleden zijn voltooid of in stedelijke gebieden zijn gelegen en die moeten worden gerenoveerd, gedurende drie jaar worden vrijgesteld van het betalen van IMI.

Deze vrijstelling is van toepassing op voorwaarde dat de respectieve gemeente de intentie erkent om het onroerend goed te rehabiliteren volgens bepaalde door haar opgelegde regels. Na deze periode kan deze uitkering hernieuwd worden en geniet je nog 5 jaar van de vrijstelling na goedkeuring van de aanvraag.

Er zijn twee belangrijke factoren die de permanente IMI-vrijstelling beïnvloeden en uiteindelijk bepalen: enerzijds het jaarlijkse gezinsinkomen en anderzijds de getaxeerde waarde van het onroerend goed.

1e IMI-vrijstellingsfactor: inkomen

Sinds 2015 betalen mensen met een jaarinkomen van minder dan 15.295 duizend euro geen IMI. Deze waarde komt overeen met 2,3 keer het jaarlijkse bedrag van de IAS (Index Maatschappelijke Ondersteuning): 475 euro x 14 maanden. Opgemerkt moet worden dat het voor de IAS vastgestelde bedrag 443,20 euro is, maar dat de referentiewaarde voor de vrijstelling van IMI 475 euro is (omdat dit gelijk is aan de waarde van het minimumloon dat in 2010 is vastgesteld).

2e IMI-vrijstellingsfactor: eigendomswaarde

Ondanks dat het mogelijk is om vrijstelling van IMI te rechtvaardigen door middel van inkomsten, is dit niet de enige factor. Naast dat het jaarinkomen lager moet zijn dan 15.295 duizend euro, mogen de bezittingen van het huishouden zelf niet hoger gewaardeerd worden dan 66.500 duizend euro (10 keer de jaarwaarde van de IAS: 475 euro x 14 maanden).

Sinds 2017 kunnen de meest behoeftige gezinnen profiteren van de permanente IMI-vrijstelling, zelfs als ze schulden hebben bij de staat. Hetzelfde geldt niet voor de tijdelijke vrijstelling.

Nieuwsgierigheid:

Vanaf 2018, gebouwen (of delen daarvan) die worden gebruikt voor winkels met een geschiedenis, die door de betreffende gemeente worden beschouwd als “inrichtingen van lokaal historisch, cultureel of sociaal belang en die deel uitmaken van de nationale inventaris van vestigingen en entiteiten van lokaal historisch en cultureel of sociaal belang” profiteren nu van vrijstelling van IMI.

Hoe een IMI-vrijstelling aanvragen?

Ten eerste wat betreft de permanente vrijstelling: tot 2014 was het verplicht om jaarlijks een bewijs van inkomen te overleggen om vrijstelling van IMI aan te vragen. Voor hulpbehoevende gezinnen (met een jaarinkomen lager dan 15.295 duizend euro) wordt deze toerekening vanaf 2015 echter automatisch verleend door de Belastingdienst op basis van de jaarlijkse IRS-aangifte.

Ten tweede, wat betreft de tijdelijke vrijstelling: sinds 2017 heeft iedereen die een woning voor permanente bewoning bezit met een fiscale vermogenswaarde tot 125.000 euro en een jaarlijks gezinsinkomen van minder dan 153.300 euro, recht op vrijstelling van IMI, maar alleen tot maximaal drie jaar. Ook deze bijzondere vrijstelling wordt automatisch verleend door de Belastingdienst.

Let op:

Hoewel beide processen geautomatiseerd kunnen zijn, is het zo dat, in het geval van het sluiten van een nieuwe akte (dus bij het kopen van een huis), de consument na ondertekening van dit document 60 dagen de tijd heeft om de ontheffing van IMI aan te vragen.

Om vrijstelling van IMI aan te vragen, moet u een formulier invullen en afleveren bij de financiële dienst in de buurt van het gebouw of per post verzenden, in tweevoud, vergezeld van een fotokopie van de belastingbetalerkaart.

Aspecten om op te letten

Er is een reeks regels die van toepassing zijn op de vrijstelling van IMI en die bij alle belastingbetalers bekend moeten zijn, zodat ze de vrijstelling van het betalen van deze belasting niet verliezen.

Allereerst moet worden opgemerkt dat de tijdelijke vrijstelling slechts twee keer, op verschillende tijdstippen, kan worden verleend aan dezelfde eigenaar of hetzelfde huishouden.

Zowel de blijvende als de tijdelijke vrijstelling kunnen alleen worden verleend als de woning uitsluitend bestemd is voor duurzame eigen bewoning, dat wil zeggen voor de fiscale woonplaats van de eigenaar. Hiervoor moet het adres van de woning dus op de Citizen Card staan. Dit betekent dat, om de vrijstelling goed te keuren, het adres van de woning en het fiscale adres van de consument overeen moeten komen.

Als u in een huis woont waarvan de garage of berging eigendommen zijn die als afzonderlijk van het onroerend goed zelf worden beschouwd (ze kunnen bijvoorbeeld worden verkocht zonder de verkoop van het huis te impliceren), geldt de IMI-vrijstelling ook voor deze bijlagen, op voorwaarde dat ze maken deel uit van hetzelfde gebouw en worden gebruikt als aanvulling op de woning.

Als aan een van de voorwaarden van de vrijstelling niet meer wordt voldaan, verliest het huishouden de vrijstelling van het betalen van deze belasting. Hetzelfde gebeurt als de eigenaar of een van de leden van het huishouden zijn IRS-aangifte na de wettelijke termijn indient.

Welke veranderingen zijn er de afgelopen tijd doorgevoerd?

In 2021 wordt de definitieve vrijstelling van IMI door eigenaars van gebouwen met een lage vermogenswaarde (gelijk aan of minder dan 66.500 euro) voortaan ook toegepast op erfgenamen die een onverdeelde nalatenschap genieten en die voldoen aan de voorwaarden voor de vrijstelling.

Deze maatregel is opgesteld voor het geval van eigendommen uit onverdeelde nalatenschappen die een permanente huisvesting vormen voor de erfgenamen zelf, die nu zijn vrijgesteld van het betalen van deze belasting op hun deel van de nalatenschap.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *