wat te doen om in orde te zijn

Het nieuwe Contract tot terbeschikkingstelling van occasioneel werk komt voort uit de noodzaak om het gat op te vullen dat is ontstaan ​​door de afschaffing van de vouchers (vanaf 17 maart 2017), namelijk om arbeidsverhoudingen te kaderen die niet louter zelfstandig zijn, maar zelfs niet onder ondergeschikt arbeidsdiensten, zowel occasionele als kortdurende diensten. Oorspronkelijk voorzien door de wet van Biagi, werden occasionele nevenwerkzaamheden en vouchers pas in 2008 van kracht, en werden vervolgens vele malen herzien tot ze in 2017 werden afgeschaft. In hetzelfde jaar werden de jobcheques opnieuw ingevoerd in de vorm van PrestO en Libretto di Famiglia met sterke beperkingen voor gebruik. Ten slotte werd de discipline gewijzigd door het Decreet van de waardigheid om het gebruik ervan door bepaalde productieve activiteiten (zoals hotels en accommodatiefaciliteiten) te bevorderen.

De regulering van het ongeregeld vervoer varieert naargelang er gebruik van wordt gemaakt:

 • In het kader van een professionele of zakelijke activiteit;
 • In gezinsverband door een particulier natuurlijk persoon.

In de eerste situatie is er sprake van een incidenteel servicecontract, in de tweede wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde “gezinsboekje”. In beide gevallen moeten de werkgever en de dienstverlener zich eerst registreren op een speciaal INPS IT-platform om de relatie te kunnen beheren.

Laten we de discipline in detail bekijken.

Incidentele werkprestaties: gebruiksbeperkingen

Onder incidenteel werk wordt verstaan ​​die werkzaamheden die in het kalenderjaar (1 januari – 31 december) opleveren:

 • Voor elke geldschieter, met verwijzing naar alle gebruikers, vergoedingen voor een totaalbedrag van maximaal 5.000 euro;
 • Voor elke gebruiker, met verwijzing naar alle kredietverstrekkers, vergoedingen voor een totaalbedrag van maximaal 5.000 euro.

Bovendien mag de dienstverlener van dezelfde gebruiker geen vergoedingen ontvangen die hoger zijn dan 2.500 euro en zelfs niet meer dan 280 gepresteerde uren in een kalenderjaar.

Wie kan losse arbeidsvoorwaarden gebruiken

De volgende personen kunnen gebruik maken van de “nieuwe vouchers”:

 • Bedrijven die niet meer dan vijf vaste medewerkers in dienst hebben (door gebruik te maken van een incidenteel contract);
 • Particuliere natuurlijke personen die geen zakelijke of zelfs professionele activiteiten uitoefenen (met behulp van het zogenaamde “familieboekje”).

Occasionele Diensten Toerisme en Landbouw: gids voor de nieuwe vouchers na het Waardigheidsdecreet

Om de verspreiding van ongeregeld vervoer te bevorderen, heeft het Decreet van de waardigheid van 12 augustus 2018 het gebruiksgebied uitgebreid tot hotelbedrijven en logiesverstrekkers die actief zijn in de toeristische sector en die tot acht vaste werknemers in dienst hebben, beperkt tot de verleende diensten door:

 • Gepensioneerden;
 • Jongeren onder de vijfentwintig jaar, regelmatig ingeschreven in een studiecyclus aan een onderwijsinstelling van welke orde en welk niveau dan ook of in een studiecyclus aan een universiteit;
 • werkloos;
 • Ontvangers van een loonaanvullingsuitkering, leefloon of andere inkomensondersteuning.

Afwijking van wetgeving voor Presto in toerisme

De afwijking geldt voor iedereen wiens hoofd- of hoofdactiviteit kwalificeert met een van de volgende Ateco2007-codes:

 • Hotels (55.10.00);
 • Toeristendorpen (55.20.10);
 • Jeugdherbergen (55.20.20);
 • Berghutten (55.20.30);
 • Zee- en bergkolonies (55.20.40);
 • Verhuurders voor kort verblijf, vakantiewoningen en appartementen, bed & breakfasts, woningen (55.20.51);
 • Kampeerterreinen en terreinen uitgerust voor campers en roulettewielen (55.30.00).

Wie kan de PrestO

Omgekeerd kan er geen gebruik worden gemaakt van ongeregeld vervoer bij de uitvoering van contracten of door bedrijven:

 • bouw en aanverwante sectoren;
 • die graaf- of steenmateriaalverwerkingsactiviteiten uitvoeren;
 • van de mijnbouw-, steengroeven- en veensector.

Incidenteel werk: aanbieders van incidenteel werk

Met uitzondering van de landbouwsector kunnen huishoudens en bedrijven occasionele arbeidsdiensten activeren met om het even welk onderwerp, tenzij het werknemers betreft met wie nog een ondergeschikte arbeidsverhouding bestaat (of korter dan zes maanden is beëindigd) of van gecoördineerde en voortdurende samenwerking, op straffe van omzetting in een voltijds en vast dienstverband indien het ondergeschikte karakter wordt vastgesteld.

In de agrarische sector is ongeregeld vervoer alleen toegestaan ​​voor werkzaamheden verricht door de volgende vakken:

 • Houders van een ouderdoms- of invaliditeitspensioen;
 • Onder de 25 jaar, regelmatig ingeschreven in een studiecyclus aan een onderwijsinstelling van welke orde en welk niveau dan ook of in een studiecyclus aan de universiteit;
 • werkloos;
 • Ontvangers van een loonaanvullingsuitkering, leefloon of andere inkomensondersteuning.

Alle genoemde onderwerpen mogen het voorgaande jaar niet zijn ingeschreven in de registers van landarbeiders.

Vergoeding verschuldigd voor incidenteel werk

De verschuldigde vergoeding voor occasioneel werk wordt door de partijen vastgesteld, in ieder geval niet minder dan 9 euro netto per uur (8 voor particulieren), met uitzondering van de landbouwsector waar de grens ligt bij het minimummaandloon van de werknemers.

Er is ook een grens voor het dagloon van ten minste 36 euro, gelijk aan vier uur werk, zelfs in gevallen waarin de duur van de dienst korter is. Er is echter geen limiet voor uren boven de vier genoemde, in ieder geval binnen de minimumlimiet van 9 euro netto per uur.

Het INPS zorgt voor de uitbetaling van de vergoeding, uiterlijk op de 15e van de maand die volgt op de maand waarin de prestatie is verricht.

Bovendien genieten de dienstverleners, zelfs bij incidenteel werk, van INPS-dekking (bijdragen betaald aan het afzonderlijk beheer) en INAIL, met kosten die volledig door het bedrijf worden gedragen, waaraan de beheerskosten worden toegevoegd.

Fiscaal gezien heeft de occasionele uitkering geen invloed op het statuut van de werkloze en is zelfs niet IRPEF-plichtig.

Kredietverstrekkers kunnen de vergoeding ontvangen via overschrijving op een zicht- of gedomicilieerde rekening of aan de loketten van het postkantoor, op vertoon van een enkel mandaat of betalingsmachtiging uitgegeven door het INPS-platform en afgedrukt door de gebruiker die de belangrijkste gegevens van de activiteit bevat : identificatie van de partijen, plaats, duur van de dienstverlening en bedrag van de vergoeding.

Presto Occasionele Diensten: wat te doen

Om een ​​occasionele job te activeren, moeten werknemers en particulieren/bedrijven zich allereerst registreren op het IT-platform INPS.

Eenmaal gedaan, moet de werkgever zijn eigen telematicaportfolio voeden, bedoeld om de uitbetaling van de vergoeding te financieren. Betalen kan met F24 of op het INPS-platform door een lopende rekening of creditcard te debiteren.

Zestig minuten voor aanvang van de dienst moeten bedrijven INPS de identificatiegegevens van de aanbieder, de overeengekomen vergoeding, plaats van uitvoering, voorwerp van de dienst, datum en uur van aanvang en einde ervan (de boer of het hotel) doorgeven bedrijf kan de startdatum en het vermoedelijke totaal aantal uren meedelen met betrekking tot een periode van maximaal tien dagen).

Particulieren daarentegen moeten het INPS op de hoogte brengen van de start van de activiteit uiterlijk op de 3e van de maand die volgt op de maand waarin de dienst wordt verleend en bevattende:

 • Identificatiegegevens;
 • Een vergoeding;
 • Werkplek;
 • Omvang en duur van de uitkering.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *