wat is het en hoe toe te passen?

Waarschijnlijk heeft u al gehoord van de kinderbijslag, de steun van de staat ter compensatie van gezinsuitgaven in verband met onderhoud en onderwijs. Maar wat u misschien niet weet, is dat het te ontvangen bedrag hoger is bij arbeidsongeschiktheid.

Kinderen en jongeren die om psychologische, intellectuele, fysiologische of anatomische redenen pedagogische of therapeutische ondersteuning nodig hebben, komen in aanmerking voor een minimum bijkomend bedrag van 63 euro per maand. Lees wat de arbeidsongeschiktheidsuitkering is, voor wie deze geldt en hoe deze wordt berekend.

Wat is de arbeidsongeschiktheidsuitkering?

De arbeidsongeschiktheidsbonus is een steun van de sociale zekerheid die wordt gegeven aan gezinnen van kinderen en jongeren met een handicap, om te helpen met de uitgaven die voortvloeien uit de zorg die deze situatie vereist.

De steun wordt verleend in de vorm van een uitkering in geld die wordt toegevoegd aan de kinderbijslag en wordt toegekend aan iedereen die lijdt aan een psychische, intellectuele, fysiologische of anatomische handicap om aangeboren of verworven redenen. Deze ondersteuning is bedoeld voor wie behoefte heeft aan geïndividualiseerde pedagogische of therapeutische ondersteuning en is opgenomen (of kan worden) in gespecialiseerde revalidatie-inrichtingen.

De arbeidsongeschiktheidspremie is beschikbaar voor kinderen en jongeren met een handicap tot 10 jaar, maar wie de aanvraag indiende vóór 30 september 2019 (de datum waarop het oude regime voor deze premie afliep), behoudt het recht tot de leeftijd van 24 jaar, mits met inachtneming van de overige toekenningsvoorwaarden. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegevoegd aan de gezinsbijslag voor kinderen en jongeren en wordt op dezelfde datum overgedragen aan de verzorger.

Het is belangrijk erop te wijzen dat deze subsidie ​​niet cumuleerbaar is met een reeks andere vormen van ondersteuning, zoals de werkloosheidsuitkering, de ziektekostenpremie, de sociale ouderbijdrage of de sociale uitkering voor integratie.

Wie heeft recht op de invaliditeitsuitkering?

Of u in aanmerking komt voor de invaliditeitsuitkering hangt af van het fiscaal statuut van de begunstigde en zijn zorgzame gezin.

In het geval van personen die bijdragen aan de sociale zekerheid betalen en gedekt zijn door het socialezekerheidsstelsel, is het noodzakelijk dat de zorgverlener bijdragen heeft betaald aan de sociale zekerheid in de eerste 12 maanden van de laatste 14 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het verzoek is gemaakt. Uitzondering zijn gepensioneerden, voor wie dit criterium niet geldt.

Er zijn ook voorwaarden voor een kind of jongere met een handicap, die behoefte heeft aan geïndividualiseerde pedagogische of therapeutische ondersteuning, naar een gespecialiseerde instelling gaat en geen beroepsactiviteit uitoefent die onder het stelsel van sociale bescherming valt. Hij moet ook samenwonen met de begunstigde, van wie hij een afstammeling moet zijn.

Voor de overige gevallen, dat wil zeggen voor mensen die niet onder een stelsel van sociale bescherming vallen en in nood verkeren, veranderen de regels. Iedereen met een bruto maandinkomen lager dan 40% van de Maatschappelijke Ondersteuningsindex (of IAS, die in 2022 443,2 euro is) en wiens gezinsinkomen niet hoger is dan 1,5 keer de IAS komt in aanmerking.

Tegen waarden van 2022 mag het kind of de jongere geen bruto maandinkomen hebben dat hoger is dan 175,52 euro en mag het huishouden als geheel niet meer dan 658,22 euro per maand verdienen.

Maak een notitie:

Er is nog een ander geval waarin u in aanmerking komt: als het gezinsinkomen, per persoon, minder is dan 30% van de IAS en u zich in een risicosituatie of sociale disfunctie bevindt.

Als we de simulatie voor de IAS 2022 uitvoeren, is dat hetzelfde als zeggen dat het maandinkomen van het huishouden per persoon niet hoger mag zijn dan 131,64 euro en dat een risicosituatie of sociale disfunctie wordt bevestigd. In deze gevallen gelden dezelfde voorwaarden voor de hierboven beschreven persoon met een handicap.

Aangezien de Invaliditeitspremie wordt toegevoegd aan de Kinderbijslag voor Kinderen en Jongeren, hebben tenslotte alleen huishoudens met een totale activawaarde van minder dan 106.368 euro toegang tot de uitkeringen.

Deze regel omvat bankdeposito’s, aandelen, kasbons of andere financiële activa en komt overeen met 240 keer de waarde van de Maatschappelijke Ondersteuningsindex. De betalingswijze is dezelfde als de kinderbijslag en wordt tegelijkertijd ontvangen.

Wat is het te ontvangen bedrag en voor hoe lang?

Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van de leeftijd van de persoon met een handicap en de samenstelling van zijn huishouden. Als u op 30 september 2019 al van deze steun profiteerde, loopt de bonus tot uw 24e en loopt op met de leeftijd. Tot 14 jaar is 63,01 euro, gaat naar 91,78 euro tussen 14 en 18 jaar en loopt op naar 122,85 euro tot 24 jaar.

Heb je je na 1 oktober 2019 aangemeld, dan val je onder het nieuwe regime, dat voorziet in een kortere toeslag, tot 10 jaar. In dit geval is het te ontvangen bedrag 63,01 euro. Voor eenoudergezinnen, waarin de gehandicapte samenwoont met slechts één volwassene, worden al deze bedragen verhoogd met 35% (ook die onder het oude regime).

Hoe vraag ik de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan?

De aanvraag voor de subsidie ​​kan worden ingediend door de begunstigde die het kind onder zijn hoede heeft, op voorwaarde dat hij/zij bijdragen betaalt aan de sociale zekerheid. Als u geen kortingen geeft, kan de bonus worden aangevraagd door de persoon die het kind ten laste blijkt te hebben.

U kunt op elk moment een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. Als u echter binnen zes maanden na vaststelling van de arbeidsongeschiktheid een aanvraag indient, heeft u vanaf die maand recht op een uitkering. Vraagt ​​u na 6 maanden een aanvraag aan, dan heeft u pas recht vanaf de maand volgend op het indienen van de aanvraag. Bovendien geldt er bij overschrijding van deze termijn geen terugwerkende kracht.

Als de handicap al bestaat bij de geboorte van het kind, kan de invaliditeitsuitkering onmiddellijk worden aangevraagd, wanneer ook de kinderbijslag wordt aangevraagd. In beide gevallen heeft u een bewijs van invaliditeit nodig om te solliciteren.

Deze verklaring moet zijn afgegeven door een medisch-pedagogisch beoordelingsteam, een arts-specialist of de behandelend arts. Indien de invaliditeit niet blijvend is, wordt dit bewijs elk jaar per brief opgevraagd door de Sociale Zekerheid en moet het tegen 31 oktober uitgevoerd worden.

Met deze documentatie verzameld, vult u gewoon het Mod-formulier in. RP 5034/2019 – DGSS en lever het in bij een loket van de sociale zekerheid.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *