Wat is het BBP en waarom is het belangrijk in het dagelijks leven?

211 miljard euro. Dit was grofweg de waarde van het Portugese bbp in 2021, ongeveer 5 keer wat Elon Musk onlangs betaalde voor controle over het sociale netwerk Twitter of bijna evenveel als het hele Apollo-ruimtevaartprogramma dat Amerikanen naar de maan bracht. De oorlog in Oekraïne en de pandemie zetten de Portugese economie opnieuw onder druk en er ontstaan ​​weer twijfels over de betekenis en het belang van het bbp. Wat is tenslotte het BBP?

Wat is het BBP?

BBP (of Bruto Binnenlands Product) is een indicator die de omvang van een economie meet. Simpel gezegd, het is de som van alle geproduceerde goederen en diensten binnen de grenzen van een land, in een bepaald jaar of kwartaal.

De bbp-rekeningen omvatten verschillende factoren, zoals particuliere en publieke consumptie, investeringen en export minus invoer. Het bbp omvat bijdragen van binnen- en buitenlandse bedrijven die actief zijn in Portugal, evenals van de formele, informele of zelfs illegale economie, zoals prostitutie, drugshandel en belastingontduiking. Deze illegale activiteiten worden niet berekend binnen de reikwijdte van conventionele statistische bronnen, maar worden geregistreerd in het BBP, dat dus een totaalbeeld geeft van de economie.

Het BBP van een bepaald land wordt vaak gepresenteerd als een vergelijkend percentage met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het is dit percentage waar we vaak naar verwijzen als we zeggen dat “de economie groeide”. In Portugal groeide het bbp bijvoorbeeld met 4,9% in 2021, het hoogste sinds 1990, na de historische daling van 8,4% in 2020, als gevolg van de negatieve effecten van de COVID-19-pandemie.

Wanneer de waarde van het BBP wordt gedeeld door het aantal inwoners van het land of de regio, wordt het BBP verkregen per hoofd, de meest gebruikte indicator om de levenskwaliteit in een land te meten. Op dit gebied scoort Portugal bijzonder slecht in het EU-gemiddelde, met het zevende slechtste BBP per hoofd van de bevolking van de lidstaten, 26% onder het EU-gemiddelde.

Deze cijfers zijn niet alleen theoretisch. Ze worden gebruikt door overheidsfunctionarissen en leiders van grote bedrijven om beslissingen te nemen die elke dag het leven van duizenden Portugezen beïnvloeden.

Hoe wordt het BBP berekend?

De meest gebruikelijke manier om het bbp te berekenen, is gebaseerd op de uitgaven van de verschillende economische actoren aan goederen en diensten. Dit is het zogenaamde “uitgavenperspectief”, en wordt verkregen door de volgende formule:

BBP formule

BBP = C + I + G + (X – M)

  • C = huishoudelijke uitgaven aan consumptiegoederen (particuliere consumptie);
  • I = investeringsuitgaven van bedrijven;
  • G = Overheidsuitgaven aan consumptiegoederen (overheidsconsumptie);
  • XM= waarde van export – import.

Vervolgens leggen we uit wat elk van de elementen betekent.

1. Particulier verbruik (C)

Particuliere consumptie is de som van goederen en diensten die door de eindklant worden gekocht, zoals winkelartikelen of huur van huizen. Dit is de belangrijkste component van het bbp en duidt op een gezonde economie.

Naarmate het consumentenvertrouwen stijgt, stijgt de particuliere consumptie. Als er in de toekomst onzekerheid is, dalen de uitgaven.

2. Investering (I)

Deze variabele verwijst naar elke investering of kapitaaluitgaven in nieuwe activa die toekomstige voordelen opleveren.

Om te investeren in bedrijfsactiviteiten, investeren bedrijven in de aankoop van apparatuur, het aanleggen van voorraden en het bouwen van nieuwe vestigingen.

3. Rijksuitgaven (G)

Deze uitgaven vertegenwoordigen uitgaven van de overheid aan goederen en diensten, zoals onderwijs, transport, het leger of infrastructuur.

Staatsuitgaven worden gefinancierd door belastingen of leningen. In het tweede geval is er sprake van een overheidstekort.

4. Export – Import (XM)

Deze component verwijst naar de uitvoer van goederen en diensten die in de nationale economie zijn geproduceerd en in het buitenland zijn verkocht, minus de invoer die is gekocht door binnenlandse consumenten. Dit omvat alle uitgaven voor bedrijven die geografisch in het land zijn gevestigd.

Als de uitvoer van het land (X) groter is dan de waarde van de invoer (M), is de nettowaarde positief en heeft het land een handelsoverschot. Evenzo, als M groter is dan X, heeft het land een handelstekort.

Voor deze berekening wordt geen rekening gehouden met intermediaire goederen en diensten, die zullen worden gebruikt om de eindproducten te verkrijgen.

Het BBP kan ook op andere manieren worden berekend. Een daarvan is het inkomensperspectief, de som van de inkomsten die worden gegenereerd door alle entiteiten die in het land actief zijn. Er is een derde methode, de toegevoegde waarde-benadering, die wordt gebruikt om het door de industrie gegenereerde bbp te berekenen.

Waarom is het BBP belangrijk voor het dagelijks leven?

Deze indicator speelt een fundamentele rol bij de evaluatie en het ontwerp van economisch beleid, wat zich op zijn beurt vertaalt in praktische effecten in het dagelijks leven die voelbaar zijn in de zakken van alle Portugezen.

Het bbp beïnvloedt het rendement op investeringen en besparingen

De evolutie van het bbp bepaalt de vergoedingspremies van verschillende financiële producten met overheidsschuld. Een goed voorbeeld zijn schatkistcertificaten. Hier heeft u de mogelijkheid om tussen de 1.000 en 1.000.000 euro te beleggen met een rentevoet die elk jaar groeit, van 0,75% tot 2,25%.

Vanaf het tweede jaar is er een remuneratiepremie die wordt toegevoegd aan de vaste rente. Dit wordt gedefinieerd door de gemiddelde reële groei van het Portugese bbp in de laatste 4 bekende kwartalen tot aan de maand voorafgaand aan de rentebetalingsdatum.

Heeft het BBP invloed op de hypotheekbetaling?

Wanneer de economie groeit en het bbp stijgt, is er inflatiedruk. De algemene prijsstijging, van brandstof tot bouwmaterialen, wordt doorberekend aan de consument en verhoogt de prijs van huizen en hypotheken. Met deze stijging stijgen ook de huurinkomsten, aangezien potentiële kopers niet over de financiële draagkracht beschikken om onroerend goed te kopen.

Naarmate de inflatie en de rente stijgen, verminderen bedrijven en consumenten hun uitgaven en vertraagt ​​de economie. Maar wanneer de situatie zichzelf niet corrigeert, moet de Europese Centrale Bank mogelijk ingrijpen om de belangrijkste rentetarieven te verlagen, wat op zijn beurt de kredietrente zal verlagen.

Iedereen die een hypotheek met vaste rente heeft gekocht, is beter beschermd tegen deze schommelingen. Bij deze leningen blijft de maandelijkse vergoeding ongewijzigd gedurende de met de kredietinstelling overeengekomen periode. Onder normale omstandigheden is de afbetaling van een lening met vaste rente echter hoger dan de aan EURIBOR gekoppelde afbetaling.

Het bbp is doorslaggevend bij investeringsbeslissingen

Het bbp is ook essentieel als het gaat om investeringsbeslissingen. Een bedrijf dat bijvoorbeeld wil uitbreiden naar nieuwe markten, kan het BBP gebruiken om te beoordelen welke markten gezonder zijn. Een belegger die geïnteresseerd is in opkomende markten kan het BBP gebruiken om te begrijpen welke landen het snelst groeien en daarom het hoogste rendement op investering (ROI) kunnen bieden.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *