wat het is en hoe het werkt

Wat is verticale deeltijd en hoe werkt het? Laten we beginnen met te zeggen dat de deeltijdarbeidsrelatie momenteel is geregeld bij Wetsbesluit. Nee. 81/2015, die dit bijzondere type contract regelt waarbij de werknemer wordt opgeroepen om de activiteit uit te voeren voor een lager aantal uren dan de voltijdse periode voorzien door de toegepaste cao.

Er zijn drie soorten deeltijdbanen, elk met een eigen verdeling en kwantificering van werkuren. Daaronder zien we het verticale deeltijdcijfer waarbij de dienst voltijds wordt verleend, maar beperkt tot bepaalde dagen van de week, maand of jaar.

Deeltijdwerkers hebben dezelfde rechten als voltijdse collega’s, qua loon, proeftijd, opzegtermijn, toeslagen, overuren. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Er zijn echter enkele specifieke kenmerken van deeltijdwerk. Laten we dus proberen te begrijpen wat verticale deeltijd is en hoe het werkt.

Verticale deeltijd: wat het is

In verticale deeltijd wordt voltijds gewerkt, maar beperkt tot vooraf bepaalde periodes gedurende de week, maand of jaar.

Een deeltijdwerker is bijvoorbeeld iemand die de activiteit gedurende 18 uur per week verricht, maar slechts gedurende 3 dagen per week, terwijl de voltijdse arbeidsovereenkomst waarin de collectieve overeenkomst voorziet gelijk is aan 40 uur per week gedurende 5 dagen:

 • maandag 8 uur;
 • woensdag 8 uur;
 • Donderdag 8 uur.

Verticale deeltijd kan worden ingevoerd vanaf het begin van de relatie of tijdens de relatie. In het laatste geval spreken we van “transformatie”. Laten we beide hypothesen analyseren.

Werving van de werknemer met verticale parttime

Regelingen voor deeltijdcontracten (wetsbesluit nr. 81/2015) bepalen dat de werknemer in deeltijd kan worden aangenomen, zelfs voor bepaalde tijd.

Het contract moet schriftelijk worden opgemaakt als bewijs. Anders kan de werknemer de rechter vragen om de relatie om te zetten van parttime naar fulltime.

De arbeidsovereenkomst moet naast de clausules van voltijdse contracten vermelden:

 • Duur van de werkprestatie;
 • Tijdelijke locatie van de dienstregeling.

De aanwerving van de werknemer moet uiterlijk om 12.00 uur op de dag vóór het begin van de relatie worden meegedeeld aan het Employment Centre met het Unilav-model, met vermelding van onder meer het aantal wekelijkse werkuren en het type werkuren, indien vol -tijdtijd of parttime.

Verticale parttime transformatie

Tijdens de relatie kunnen het bedrijf en de werknemer overeenkomen om het contract om te zetten van voltijds naar verticaal deeltijds of vice versa. De overeenkomst moet voortvloeien uit een specifieke schriftelijke akte en de omzetting moet binnen de 5 dagen worden meegedeeld aan het Employment Centre met het Unilav-model.

De weigering van een werknemer om van werktijd te veranderen, vormt geen reden voor ontslag.

Ook is het mogelijk om het contract om te zetten van horizontaal/gemengd parttime naar verticaal en vice versa. Ook in dit geval is het noodzakelijk om een ​​schriftelijke overeenkomst te bedingen en de gebeurtenis mee te delen aan het Employment Centre binnen de 5 dagen vanaf de startdatum van de transformatie, altijd met het Unilav-formulier.

In het geval van een deeltijdse tewerkstelling moet de werkgever het personeel dat reeds voltijdse werknemers is, tewerkgesteld in productie-eenheden die zich in hetzelfde gemeentelijk gebied bevinden, op de hoogte brengen en rekening houden met eventuele verzoeken tot omzetting.

Volgende werknemers hebben voorrang bij de omvorming van voltijds naar deeltijds:

 • Met een echtgenoot, kinderen of ouders die lijden aan oncologische pathologieën of ernstige progressieve degeneratieve chronische pathologieën;
 • die een samenwonende bijstaat met een totale en blijvende arbeidsongeschiktheid die een ernstige connotatie aanneemt, die erkend is met een arbeidsongeschiktheidspercentage gelijk aan 100% met de behoefte aan voortdurende bijstand omdat hij niet in staat is de dagelijkse activiteiten van het leven uit te voeren;
 • Met een samenwonend kind tot 13 jaar of met een gehandicapt samenwonend kind.

Recht op transformatie

Anderzijds hebben de volgende personen recht op omzetting in deeltijd:

 • Werknemers die lijden aan oncologische pathologieën of aan ernstig verergerende chronische degeneratieve pathologieën met verminderde arbeidscapaciteit. Op verzoek van de proefpersoon kan de relatie weer worden omgezet in een voltijdse relatie wanneer de gezondheidstoestand dit mogelijk maakt;
 • Werknemers in plaats van ouderschapsverlof of binnen de grenzen van het nog verschuldigde ouderschapsverlof, op voorwaarde dat de vermindering niet meer bedraagt ​​dan 50% van de voltijdse uren;
 • Werknemers met een voltijds contract van onbepaalde duur die vóór 31 december 2018 recht op een ouderdomspensioen verwerven, kunnen in overleg met de werkgever de arbeidsduur verminderen met 40% tot 60% voor een periode die gelijk is aan die tussen de datum van toegang tot de uitkering en de opbouw van de persoonsgegevensplicht voor het ouderdomspensioen.

Ten slotte hebben degenen die in het verleden hun relatie van voltijds naar deeltijds hebben omgevormd, het recht bij voorrang om voltijds terug te keren, in het licht van nieuwe voltijdse aanwervingen voor de uitvoering van dezelfde taken of taken van dezelfde niveau en categorie legaal.

Verticale deeltijd, wijziging van werktijden

Bij een constante verticale deeltijd kunnen de partijen overeenkomen om de wekelijkse dienstregeling of de dagen waarop de dienst moet worden verleend, te wijzigen.

Net als bij omzettingen moeten ook wijzigingen in de arbeidsduur het gevolg zijn van een schriftelijke akte, ondertekend door de werkgever en aanvaard door de werknemer. Het schrijven rapporteert de verdeling van de werkuren met vermelding van het tijdsinterval, bijvoorbeeld:

 • Maandag 8 uur, van 08.30 tot 16.30 uur;
 • Donderdag 6 uur, van 08.30 tot 14.30 uur.

Verticale deeltijd, elastische clausules

Indien de Landelijke CAO daarin voorziet, kunnen bedrijf en werknemer zogenaamde “elastische clausules” invoeren die wijzigingen in de duur en timing van het werk mogelijk maken zonder dat er van tijd tot tijd een specifieke schriftelijke overeenkomst moet worden overeengekomen.

In gevallen waarin de toegepaste CCNL de elastische clausules niet regelt, kunnen deze worden overeengekomen met de certificatiecommissies.

Over het algemeen maken elastische clausules het volgende mogelijk:

 • Verdeel de werkprestatie anders over de dag, week, maand of jaar;
 • Verleng de duur van de arbeidsprestaties tot de grens van de voltijduren.

De clausules kunnen worden ingevoerd op het moment van indiensttreding of tijdens de relatie, op voorwaarde dat dit voortvloeit uit een specifiek schriftelijk document. Elke weigering door de werknemer vormt geen gegronde reden voor ontslag.

De werknemer die onderworpen is aan de elastische clausules heeft het recht:

 • Minimaal 2 werkdagen van tevoren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
 • Aan de verhogingen voorzien door de toegepaste cao.

Laten we het voorbeeld nemen van een werknemer die 12 uur per week verticaal deeltijds werkt:

 • Maandag 6 uur van 10.00 tot 16.00 uur;
 • woensdag 4 uur van 08.00 tot 12.00 uur;
 • Donderdag 2 uur van 09.00 tot 11.00 uur.

Door de invoering van elastische clausules informeert het bedrijf de werknemer dat hij op 19 augustus (maandag) de activiteit 7 uur zal moeten uitvoeren in plaats van 6 uur.

De werkgever zou ook de werktijden kunnen wijzigen: bijvoorbeeld altijd op maandag 19 augustus is het bereik 14.00 – 20.00 uur in plaats van 22.00 – 16.00 uur.

Gedeeltelijk verticaal: de andere typen

Zoals eerder vermeld, zijn er naast de verticale nog twee andere soorten deeltijd:

 • Horizontaal, waarbij de vermindering wordt beoogd ten opzichte van de normale dagelijkse arbeidsduur (dit is het geval voor de werknemer die elke dag werkt van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 15 uur, terwijl voltijds in plaats daarvan 40 uur is van maandag tot en met vrijdag van 9 om 17.00 uur);
 • Gemengd, gekenmerkt door een combinatie van verticale en horizontale deeltijd, bijvoorbeeld de werknemer die van januari tot en met juni elke dag van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 15 werkt in een horizontaal deeltijdregime, terwijl hij van juli tot en met december in dienst is voor 8 uur per dag maar beperkt tot woensdag en donderdag, dus op verticale parttime basis.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *