Wat gebeurt er met uw schuld als u overlijdt?

Weet u dat uw gezinsleden alleen al meer dan 400 euro aan verplichte papieren moeten betalen om uw vermogen te behouden? Of hoeveel stappen zijn er nodig voordat de nalatenschap erfgenaam is? Wat als de erfenis een schuld bevat? In dit artikel leer je welke uitgaven gezinnen hebben en enkele tips om ze te vermijden.

Sinds 2004 zijn kinderen, echtgenoten of ouders, d.w.z. rechtstreekse erfgenamen, vrijgesteld van het betalen van belasting op het vermogen dat ze hebben geërfd. Dit zijn echter verre van de enige relatieve kosten van het ontvangen van een erfenis.

bureaucratische kosten

Het zou vreemd zijn als ze niet bestonden, maar de waarheid is dat ze wel bestaan ​​en dat er nog enkele zijn. Laten we ze leren kennen.

1 – Kwalificatie van erfgenamen

Het proces van kwalificerende erfgenamen bestaat uit de wettelijke vaststelling van de hoedanigheid van erfgenaam, dat wil zeggen de procedure die het mogelijk maakt de begunstigden van een erfenis te identificeren.

Normaal gesproken wordt dit gedaan door het hoofd van het paar (in de regel de echtgenoot of het oudste kind), die verantwoordelijk is voor het beheer van de erfenis – zij het met zeer beperkte bevoegdheden, aangezien bijvoorbeeld om de rekening van de erfenis te verplaatsen (om bijvoorbeeld overschrijvingen te doen of onkosten te betalen), hebt u de handtekeningen van de achterblijvende erfgenamen nodig.

Dit proces kan worden gedaan bij een notariskantoor of bij het Loket Erfrecht, door model I van het zegelrecht en de bijlagen in te vullen. Om een ​​idee te krijgen van de moeilijkheid van het invullen van deze verklaring zijn hiervoor zes pagina’s met instructies beschikbaar.

2 – Bereid de inventaris voor

Als er geen overeenstemming is tussen de erfgenamen over het delen van activa, kan het proces ingewikkelder worden. In het verleden werd dit afgedwongen door de rechtbanken, waarbij veel geld werd uitgegeven (zelfs meer dan nu).

Sinds 2015 wordt deze procedure uitgevoerd door notarissen. Er zijn echter notariskantoren die letterlijk “uit hun voegen barsten” met inventarisatieprocessen.

Tot slot is het belangrijk op te merken dat, wanneer de schuld wordt opgenomen in de boedelbeschrijving, de erfgenamen schuldenaar worden. Alleen activa die voortkomen uit de erfenis komen echter in aanmerking voor de afwikkeling van de betreffende schuld. Als de erfgenamen afstand doen van de erfenis, kwijtschelden ze tegelijkertijd de schuld.

3 – Registratie en delen van activa

Hoewel kinderen en echtgenoten zijn vrijgesteld van het betalen van zegelrecht – dat wordt geheven over 10% van de waarde van het geërfde goed – betekent dit niet dat ze vrijgesteld zijn van het rapporteren van de goederen aan de financiën bij de respectieve voltooiing van Model Iverwijzend naar deelname aan gratis uitzendingen.

De lijst van activa moet, met hun respectieve waarde, geërfde roerende en onroerende goederen bevatten. Bij dat laatste telt de Fiscale Vermogenswaarde (VPT) van de woning op de overdrachtsdatum. Voor het eerste geldt dat het bedrag om deel te nemen zo dicht mogelijk bij de marktwaarde moet liggen.

Zodra de VPT is ontdekt en er overeenstemming is tussen alle partijen, wordt het vermogen verdeeld bij een notaris of bij het Loket Nalatenschap.

Daarom is de machtiging van de erfgenamen de eerste stap voor de overdracht van een erfenis, en is het ook verplicht om in Financiën een registratie van de activa te leveren. Deze twee acts kosten bij de Erfgoedbalie 375 euro.

Inschakel- en registratiekosten
Kwalificatie van erfgenamen € 150
Kwalificatie van erfgenamen + Registratie van activa €375
Nalatenschappen delen + Eigendomsregistraties €375
Machtiging van erfgenamen + Delen van erfenis + Inschrijvingen € 425

Maar daar houden de kosten niet op. Net zoals hij de kwalificatie van de erfgenamen en de registratie van de activa heeft betaald, moet hij ook de proces- en notariskosten betalen, die veranderen afhankelijk van de patrimoniale waarde van de erfenis.

Onkosten en notariskosten
Vermogenswaarde van de erfenis Vergoedingen
Tot 2000 euro Tussen 102 en 153 euro
Tot 8 duizend euro Tussen 204 en 306 euro (enzovoort)
Vanaf 250 duizend euro Voor elke 25 duizend euro of een fractie daarvan voegen ze tussen de 306 en 459 euro aan erelonen toe

Maak een notitie

De gepresenteerde waarden zijn een referentie en hangen over het algemeen af ​​van de complexiteit van elk geval.

Schuld: wanneer een erfenis een geschenk met zich meebrengt…

Als aan de ene kant velen zelfs maar een erfenis zouden willen ontvangen, is het erven van schulden misschien niet bepaald prettig.

maar het is mogelijk een vergiftigde erfenis weigeren? Ja, je kunt je er altijd voor afmelden. Stel, u erft 500.000 euro aan bezittingen, waaronder twee huizen. Als de een een hypotheek heeft van € 200.000, de ander € 100.000 en er is nog een persoonlijke lening ter waarde van € 50.000, dan kun je die misschien het beste niet accepteren.

Als de huizen echter een hoge sentimentele (en geldelijke) waarde voor u hebben, kunt u altijd proberen om alle schulden in één te consolideren.

Als u besluit de nalatenschap te behouden, houd er dan rekening mee dat de erfenis zelf altijd kosten met zich meebrengt. Alleen al bij papierwerk moet je meer dan 400 euro tellen (zoals je in bovenstaande tabel kunt zien). Als er daarnaast zegelrecht moet worden betaald door niet-wettelijke erfgenamen (overeenkomend met 10% van de waarde van het geërfde goed), stijgen de kosten.

Alle erfgenamen, met uitzondering van de wettige, moeten deze belasting betalen, die de oude successierechten vervangt. Zo zal een petekind of een broer of zus die een appartement erft met een VPT van 180.000 euro, 18.000 euro belasting moeten betalen.

Naast deze belastingen zijn er ook belastingen die verband houden met het beheer van geërfd vermogen, zoals bijvoorbeeld de Single Circulation Tax (IUC) en de Municipal Property Tax (IMI), en, in het geval van onroerend goed, Het is noodzakelijk om in sommige gevallen ook mee te tellen bij de betaling van het condominium totdat het huis is verkocht.

Als het naast dit alles toch nodig is om een ​​beroep te doen op een advocaat, loopt de rekening op met honoraria. In meer gecompliceerde gevallen kan het echter de moeite waard zijn om de hulp van een expert in te schakelen.

Erfgenaam en borgsteller: enkele overeenkomsten?

Net als de erfgenaam kan de borgsteller van een krediet op elk moment een schuld “erven” die de schuldenaar niet heeft kunnen betalen. En als de erfgenaam aan de ene kant een openbare akte moet opmaken en de belastingdienst moet melden de erfenis niet te accepteren, dan is dat voor een garantsteller misschien niet zo eenvoudig.

Om niet langer garant te staan, moet u een kredietherbeoordeling aanvragen bij de bank. Als de debiteur later aantoont dat hij in staat is de schuld te betalen zonder garantsteller, kan de instelling de garantsteller vrijgeven nog voordat het krediet volledig is betaald.

Integendeel, als de schuldenaar de schuld niet kan betalen, zal de garantsteller zijn kapitaal of bezittingen moeten inbrengen en kan hij in extreme situaties zelfs het huis verliezen. Bovendien verschijnt zijn naam op de zwarte lijst van de Banco de Portugal als klant van bankincidenten.

Zijn er schulden die met de dood teniet worden gedaan?

Volgens het algemeen stelsel van belastingfraude vervallen schulden die voortvloeien uit administratieve overtredingen en boetes na het overlijden van de verweerder en zijn ze dus niet overdraagbaar op zijn erfgenamen.

In ieder geval gaan onder andere lening-, creditcard- en hypotheekschulden later over op de erfgenamen. Op deze manier wordt aanbevolen dat u actuele betalingen of zelfs levensverzekeringen heeft die aan een lening zijn gekoppeld, zodat u uzelf tegen dit soort situaties kunt beschermen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *