Vertragingstolerantie in digitale puntcontrole

Ooit afgevraagd wat de traagheidstolerantie is voor werknemers?

Er zijn duizenden situaties waardoor iemand te laat op het werk kan komen: druk verkeer, overstromingen, lekke banden, verkeersongevallen, wegversperringen en zelfs het niet horen van de wekker.

Niet al deze situaties kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd of omzeild, en als gevolg daarvan is het niet ongebruikelijk dat werknemers op een of ander moment te laat op het werk komen.

Het is duidelijk dat het belangrijk is voor het bedrijf om de aanwezigheid van zijn werknemers te dekken en te erkennen, zodat de dagelijkse activiteiten goed kunnen worden uitgevoerd, met behoud van het niveau van productiviteithet is belangrijk dat werknemers hun werktijden respecteren.

Zoals we al zeiden, kunnen er echter onvoorziene gebeurtenissen gebeuren tijdens de reis naar de werkplek en vaak is er niets dat de werknemer kan doen om dit soort situaties te voorkomen.

Juist om deze reden moeten bedrijven begrijpen wat vertragingstolerantie is! En wat moet de werkgever in zo’n situatie doen? Wat zegt de wet over verzuim door werknemers?

DE artikel 58 van de Consolidatie van de Arbeidswetten (CLT) bepaalt dat er een dagelijkse variatie van 10 minuten kan zijn in het klokken van de werknemers, maar daar komen we later uitgebreider op terug, aangezien de wet die de controle op de werkuren regelt breed is.

Over het algemeen is het belangrijk dat het bedrijf open staat om met zijn medewerkers over vertragingen te praten, omdat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regels ter zake houdt.

In dit artikel helpen we u meer te begrijpen over te late vergoeding en de wetten die van toepassing zijn op deze situatie en hoe deze kunnen worden toegepast. Ook gaan we in op hoe vertraging bij het digitale loket in de praktijk werkt en geven we je enkele tips hoe je te werk kunt gaan om vertragingen in je bedrijf te managen en te verminderen.

Kom op?


Wat is een vertragingstoeslag?

Het kunnen nakomen van vooraf vastgestelde schema’s is een onontbeerlijke eigenschap in elk beroep, dit helpt immers niet alleen bij het goed functioneren van het bedrijf, maar is ook een vorm van respect voor het bedrijf en het werk zelf.

Maar zoals we al zeiden, gebeuren er onvoorziene dingen! Werknemers worden blootgesteld aan situaties die niet waren gepland tijdens het woon-werkverkeer, vooral degenen die in grote stedelijke centra werken.

Vertragingstolerantie is een maas in de wet voor werknemers om onvoorziene gebeurtenissen en ongunstige situaties tijdens hun dienst te omzeilen. Dat wil zeggen, het is een conventie die is ontworpen om de gevolgen te verzachten van dergelijke onvoorziene gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden tussen het moment dat de werknemer het huis verlaat en op het werk aankomt.

Artikel 58 WVV – Wat zegt de wet over vertragingen?

Zoals we al zeiden, bepaalt de wet dat een werknemer het recht heeft om dagelijks tot 10 minuten te laat te komen. DE artikel 58 van de WVV zegt het volgende:

Tijdsvariaties in de kloktijd die niet meer dan vijf minuten bedragen, worden niet verdisconteerd of geteld als een overwerkperiode, met inachtneming van de maximumlimiet van tien minuten per dag (paragraaf opgenomen in wet nr. 10.243 van 19.06.2001)

Dit betekent dat werkgevers een vertragingstoeslag van 5 minuten kunnen toekennen aan werknemers om binnen te komen.

Is de werknemer echter bijvoorbeeld 8 minuten te laat, dan dient die periode geheel te worden verdisconteerd, aangezien hij/zij de tolerantiegrens voor binnenkomst heeft overschreden. Er worden dus niet alleen 3 minuten afgetrokken, maar ook de 8 minuten vertraging.

In het artikel staat verder dat:

Als deze limiet wordt overschreden, wordt de totale tijd die de normale werkdag overschrijdt als extra beschouwd, aangezien deze is geconfigureerd als beschikbare tijd voor de werkgever, ongeacht de activiteiten die de werknemer tijdens de resterende tijd heeft uitgevoerd (wissel van uniform, snack , persoonlijke hygiëne, enz. .).

De wet legt duidelijke grenzen vast aan de dagelijkse tolerantie voor vertragingen en het bedrijf kan een limiet van 5 minuten tolerantie in het dagelijkse schema en 5 minuten in de intraday-pauze aannemen, wat resulteert in de 10 minuten dagelijkse tolerantie waarin de wet voorziet.

Is het nog steeds niet duidelijk? Rustig maar, laten we het beter begrijpen.

Hoe werkt de bedenktijd van 10 minuten?

Veel managers en werknemers vragen zich af: als de verwachte dagelijkse tolerantie 10 minuten is, waarom kan het bedrijf vertragingen van meer dan 5 minuten buiten beschouwing laten en de maximale tolerantielimiet niet bereiken?

Deze dagelijkse tolerantiegrens werkt op een bepaalde manier. Laten we het begrijpen met een reeks praktische voorbeelden:

Als een werknemer 5 minuten te laat is bij binnenkomst en 5 minuten bij zijn terugkeer van de lunch, is de som van de in- en uitloopvertragingen 10 minuten, wat de dagelijkse tolerantielimiet respecteert.

Dat wil zeggen, de tolerantie van 10 minuten is de som van de tolerantie van 5 minuten waarin de wetgeving voorziet en deze limiet moet worden toegepast bij de ingang en bij tussenpozen. Dit betekent dus dat de vertragingstolerantie niet volledig kan worden “opgebruikt” bij het binnenkomen of terugkeren van het interval.

Als de werknemer 5 minuten te laat is bij de ingang en 10 minuten te laat tijdens de lunch, is de som van zijn vertragingen 15 minuten, wat de dagelijkse limiet overschrijdt. Zo kan het bedrijf alle vertragingen van de werknemer, dus de 15 minuten, aftrekken van de loonlijst of de urenbank.

Dezelfde omgekeerde logica kan worden bedacht, toch? Immers, als de werknemer 15 minuten langer in het bedrijf blijft dan zijn normale werkdag, moet het bedrijf overuren over deze periode betalen of optellen bij de urenbank.

Kortom, de CLT garandeert dus 10 minuten vertraging voor de werknemer, en dit totaal moet verdeeld worden in 5 minuten aan het begin van de werkdag en 5 minuten tijdens de pauze van de dag.

Als de vertragingstolerantie de in deze voorwaarden vastgelegde 10 minuten overschrijdt, heeft het bedrijf het recht om de volledige vertragingstijd van de werknemer in mindering te brengen.

Het is belangrijk op te merken dat vertragings- en voorschotvergoedingen gedurende de dag doorgaans afzonderlijk worden berekend. Op een dag kan het voorkomen dat de medewerker op 3 punten 3 minuten te laat is (9 minuten optellen en geen enkele regel overtreedt) en 1 punt waarin hij 6 minuten te vroeg was. In dit geval wordt er 6 minuten overwerk en geen vertraging gegenereerd

Kan de werknemer vertragingen compenseren met overwerk?

Laten we ons een situatie voorstellen waarin een werknemer 8 minuten te laat was bij binnenkomst en 4 minuten op de terugweg van de lunch, in totaal 12 minuten vertraging. Ter compensatie verlengde de werknemer zijn werkdag met 12 minuten.

Hoewel het erop lijkt dat met deze beslissing de werknemer en het bedrijf in evenwicht waren, is het wettelijk noodzakelijk om de twee dingen te scheiden.

De arbeidswetgeving bepaalt dat het bedrijf de 12 minuten vertraging mag inhouden op de loonlijst van de werknemer of op de urenbank en de 12 minuten overwerk die gepresteerd werd, moet betalen.

Tenzij het bedrijf een Jaarlijks verlof, moet de opname van de situatie op deze manier gebeuren en mag de vertragingstijd van de werknemer niet “nul” worden. Als het bedrijf met een urenbank werkt, kan er compensatie plaatsvinden als de werknemer 12 minuten langer aan het werk blijft.

Dit gebeurt omdat er volgens de wet geen compensatie is voor vertragingen en deze dus niet kunnen nalaten te worden geregistreerd. De enige manier om vertragingssituaties te elimineren, is door middel van de korting of de overuren uitbetaling.

Bij overschrijding van deze grens moet het bedrijf de overuren normaal uitbetalen, met een verhoging van 50%.

Hoe om te gaan met vertragingen van werknemers in de dagelijkse praktijk?

Zoals gezegd zijn er situaties waarin het bedrijf de vertragingstijd kan inhouden op de loonlijst of op de urenbank van de werknemers, aangezien hiervoor een juridische onderbouwing bestaat.

Er zijn echter gevallen waarin meer maatregelen nodig zijn.

Als de werknemer simpelweg niet toegewijd is aan het werk en zijn werkdag met minachting behandelt, is het mogelijk dat het bedrijf zijn toevlucht neemt tot waarschuwingen en disciplinaire maatregelen, zoals schorsingen.

In extremere situaties kunnen bovenmatige vertragingen en afwezigheden leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van: ontslag wegens dringende reden.

Het is echter belangrijk erop te wijzen dat het bedrijf de werknemer niet naar huis kan sturen als een vorm van sanctie voor gepleegde vertragingen, aangezien deze maatregel onwettig is en kan leiden tot arbeidsrechtzaken.

Welke invloed heeft de organisatiecultuur op de aanwezigheid van werknemers?

Teams met een solide organisatiecultuur en betrokken leiderschap hebben minder last van vertragingen en ongerechtvaardigde afwezigheden.

Gebrek aan motivatie en interne problemen, zoals een vijandige werkomgeving, kunnen echter een negatieve invloed hebben op de aanwezigheid van werknemers en leiden tot een groot aantal opzettelijke of onopzettelijke afwezigheden en vertragingen.

Hoe helpt het digitale punt bij het beheer van vertragingstolerantie?

Het is je misschien opgevallen dat het verwerken van te laat komen, overuren en tijdcompensatie een verwarrende taak kan zijn voor degenen die niet gewend zijn om met deze situaties om te gaan.

Zelfs als de HR-afdeling de regels begrijpt voor het verdisconteren van betalingsachterstanden en het betalen van overuren, kunnen er nog steeds fouten optreden wanneer dit proces handmatig of met verouderde tools wordt uitgevoerd.

DE digitale puntcontrole het is de meest moderne en adequate oplossing om met dit soort situaties in bedrijven om te gaan, aangezien het mogelijk is om vertragingen te identificeren, de frequentie waarmee ze optreden in kaart te brengen en strategieën te plannen om dergelijke scenario’s te overwinnen.

De online aanwezigheidscontrole maakt ook het beheer van overuren en bankuren mogelijk, wat het toezicht op fondsen die aan werknemers moeten worden betaald, vergemakkelijkt.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *