Ontslag wegens pensionering: fax en opzegging

Ontslag wegens pensionering: in deze gids geven we alle informatie die nodig is om ontslag te nemen in geval van pensionering, de te respecteren tijden en de te volgen procedures.

Allereerst moet worden opgemerkt dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de relatie niet automatisch eindigt, maar door een daad van de werkgever of door ontslag.

Om het ontslag in te dienen in geval van pensionering, moet de werknemer een bepaalde procedure volgen, identiek aan die voorzien voor gewoon ontslag op arbeidsleeftijd. Dit bestaat uit het invullen van de juiste formulieren die zijn opgesteld door het Ministerie van Arbeid en elektronisch worden verzonden naar de werkgever (via pec) en naar de Territoriale Arbeidsinspectie.

Bij het invullen van het elektronisch formulier dient de werknemer de ingangsdatum van het ontslag aan te geven, te verstaan ​​de dag volgend op de laatste gewerkte dag.

Tussen de datum waarop de werknemer het ontslagformulier opstuurt en de laatste werkdag wegens pensionering, moet een periode verstrijken die het bedrijf toelaat om de productieactiviteit te reorganiseren of een vervanger aan te wijzen. De zogenaamde opzegtermijn, waarvan de duur wordt vastgelegd door collectieve arbeidsovereenkomsten en varieert naargelang het niveau en de anciënniteit van de vertrekkende partij.

Ten slotte moet de persoon die de relatie verbreekt wegens pensionering, zijn beslissing meedelen met een specifieke brief die moet worden bezorgd aan de werkgever, die deze voor ontvangst en aanvaarding zal moeten ondertekenen. We zullen een fax in de volgende regels verstrekken.

Laten we in detail bekijken wat er te weten valt over ontslag voor pensionering.

Online ontslag voor pensionering

Een werknemer die ontslag wenst te nemen wegens pensionering, moet dezelfde procedure volgen als voorzien voor gewoon ontslag. Vanaf 12 maart 2016 is de werknemer namelijk verplicht om zijn bereidheid om de relatie te beëindigen te verklaren door een specifiek formulier in te vullen op het portaal www.cliclavoro.gov.it:

  • Onafhankelijk indien in het bezit van apparaat-PIN- of SPID-referenties;
  • Via bevoegde tussenpersonen zoals patronage, arbeidsconsulenten, vakbonden, bilaterale instanties, certificeringscommissies en territoriale kantoren van de Nationale Arbeidsinspectie.

Bij het invullen van het formulier moet de werknemer:

  • Vermeld de ingangsdatum van het ontslag (de dag volgend op de laatste job);
  • Controleren van de juistheid van de gegevens betreffende de werkgever (voorgeladen uit de archieven van de Arbeidsbureaus);
  • Selecteer de optie “pensionering” in het type evenement.

Eenmaal ingevuld, wordt het formulier naar de bevoegde Territoriale Arbeidsinspectie en naar het bedrijf gestuurd (via pec).

Opzeggingen die in een andere dan de hierboven vermelde vorm worden meegedeeld, zijn niet effectief.

Online opzeggen, alles wat u moet weten

Veelheid van relaties

De werknemer die meerdere dienstverbanden heeft om met pensioen te gaan, moet voor elk van hen de ontslagprocedure volgen.

Opzeggingsbrief voor pensionering

Naast het verzenden van het elektronische formulier, moet de ontslagnemende een brief sturen naar de werkgever (aangetekend schrijven is aanbevolen) waarin hij hem op de hoogte stelt van de beslissing om de relatie te beëindigen en met pensioen te gaan. Hieronder de fax:

Aanbevolen met de hand

Achternaam / Naam van de werknemer

Beste bedrijf

Betreft: ontslag wegens pensionering

Hierbij informeren wij u dat ondergetekende ____________________ aangenomen op __________________________, nadat ik de leeftijds- en anciënniteitsvereisten van de huidige pensioenwetgeving heb bereikt, ik mijn onherroepelijk ontslag indien met ingang van ____________________ om met pensioen te gaan vanaf de bovengenoemde datum. Ondergetekende verbindt zich er tevens toe het ontslag mee te delen volgens de procedures bepaald door de huidige regelgeving.

De arbeider

(Datum en handtekening)

De werkgever

(Voor ontvangst en acceptatie)

Ontslag wegens pensionering: opzegtermijn

Bij ontslag wegens pensionering dient de vaste werknemer de in de cao vermelde opzeggingstermijn na te leven in functie van zijn niveau en anciënniteit in de onderneming. Onder opzegging wordt verstaan ​​de periode vanaf de datum van verzending van het ontslagformulier tot en met de laatste werkdag. Over het algemeen aanvaardt de werkgever bij ontslag wegens pensionering dat de werknemer de laatste dagen werkt om een ​​overdracht te garanderen.

Anders kan de onderneming de opzegging vrijstellen van de opzeggingstermijn en de vervangingsvergoeding uitbetalen die gelijk is aan het loon dat hij verschuldigd zou zijn geweest indien hij tot de laatste dag had gewerkt (inclusief de opbouw van de extra maanden en de dekking sociale zekerheid). doeleinden van de niet gewerkte dagen).

Opzegging: hoe het te doen en deadlines te respecteren

Ontslag wegens pensionering voor tijdelijke werknemers

In geval van ontslag wegens pensionering zijn werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verplicht om de onderneming op voorhand op de hoogte te stellen, aangezien de werknemer tot de natuurlijke afloop alleen kan ontslag nemen om een ​​gegronde reden.

Ontslag zonder geldige reden vormt een schending van de arbeidsovereenkomst. In deze gevallen kan de werkgever de werknemer om vergoeding van de schade vragen, in de vorm van een inhouding op het loon. Dit is hoe dan ook een moeilijke weg, aangezien de werknemer de werkgever doorgaans vooraf (met een specifieke brief) op de hoogte brengt van zijn vertrek uit de arbeidswereld.

Hoe dan ook, de kwantificering van de geleden schade is ter beoordeling van de onderneming en stemt mogelijk niet overeen met het bedrag van het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad indien hij geen ontslag had genomen, aangezien het elementen betreft die betrekking hebben op de onderneming en de ondernemingsbelangen.

Hieraan moet echter worden toegevoegd dat in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met werknemers die bijna met pensioen gaan, de einddatum van het contract over het algemeen dicht bij die van het verlaten van de arbeidsmarkt ligt.

Ten slotte moet eraan worden herinnerd dat zelfs in geval van ontslag van een contract van bepaalde duur, de werknemer in elk geval zijn bereidheid om de relatie te beëindigen moet formaliseren door het elektronische formulier in te vullen en naar de werkgever en naar de bevoegde Territoriale Arbeidsdienst te sturen. Inspectie op basis van de werkplek.

Opzegging van contract voor bepaalde tijd: wat u moet weten

Unilav neemt ontslag wegens pensionering

Zodra het ontslag van de werknemer is ontvangen, zal het bedrijf de onderbreking van de arbeidsrelatie moeten melden aan het Employment Centre met Unilav-communicatie. In het Unilav-formulier moet als einddatum de dag voor de ingangsdatum van het ontslag vermeld op het online formulier worden aangegeven.

De Unilav moet binnen de 5 dagen na de laatste werken worden opgestuurd.

In geval van uitstel geldt de datum vermeld op het Unilav-formulier; dit zonder dat de werknemer het reeds verzonden ontslagbericht moet corrigeren of annuleren.

Unilav-communicatie: aanwerving, verlenging, transformatie en beëindiging

Voortzetting relatie na ontslag wegens pensionering

Zoals vermeld, moet de sollicitant om met pensioen te gaan elke arbeidsrelatie opzeggen (exclusief zelfstandige of paraondergeschikte arbeid). Indien partijen van plan zijn hun samenwerking voort te zetten, zal voor hervatting van de gepensioneerde gewacht moeten worden op de uitbetaling van de eerste maand pensioen.

Bovendien kunnen het ouderdomspensioen (vanaf 1 januari 2001) en het ouderdomspensioen (vanaf 1 januari 2009) volledig gecombineerd worden met inkomen uit loondienst of zelfstandige.

Het elektronische ontslagformulier en de Unilav-mededeling van beëindiging van het dienstverband hebben geen waarde als verzoek om pensioenbehandeling; in feite moet de pensioenaanvraag rechtstreeks naar INPS worden doorgestuurd.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *