hoe ze werken en regels om te weten

Hoe werkt het ontslag van de leerling? Welke regels moeten worden gevolgd om ontslag te nemen tijdens de stage? Laten we, voordat we deze en andere vragen beantwoorden, even een stapje terug doen en kijken wat het leercontract is en hoe het geregeld is.

De leertijd is, volgens de arbeidswetgeving, een contract van onbepaalde duur, gekenmerkt door een proeftijd, een periode van opleiding van de werknemer en de arbeidsrelatie na bevestiging na het behalen van de kwalificatie. In veel opzichten verschilt het van elke andere arbeidsrelatie, in de eerste plaats door het combineren van werkactiviteit en opleiding van werknemers. Daarbij komen nog bijzondere bepalingen inzake economische behandeling, vermindering van door de onderneming en de werknemer te betalen bijdragen en de duur van het contract.

Last but not least, het leerlingwezen vertoont bijzondere aspecten in gevallen van onderbreking van het contract door de wil van de werknemer, de zogenaamde “ontslag”. Afhankelijk van het moment waarop de werknemer ontslag wil nemen, gelden er verschillende regels: tijdens de relatie, op het einde of wanneer de leertijd al is omgezet in een contract van onbepaalde duur.

Ontslag van leerling: wat u moet weten

Zoals gezegd zal hij, afhankelijk van de periode waarin hij ontslag neemt, andere regels moeten volgen.

Laten we nu eens kijken naar het ontslag van de proefpersoon, het ontslag tijdens de opleiding of aan het einde van de opleidingsperiode en het ontslag na bevestiging.

Stage en einde stage: alles wat je moet weten

Ontslag van de leerling tijdens de proefperiode

De leerling die tijdens de proeftijd ontslag neemt, hoeft zijn wil om de relatie te verbreken niet te formaliseren door het elektronische model op te sturen.

In dit geval volstaat een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de werkgever, door deze ondertekend voor ontvangst, met vermelding van de laatste dag in het bedrijf.

Ontslag van de leerling aan het einde van de opleiding

In plaats van dit tijdens de opleiding te doen, kan de werknemer ook ontslag nemen als de leertijd afloopt. De herroeping is gratis (zonder de noodzaak om het te rechtvaardigen of gerechtvaardigde reden) zoals het ontslag in overeenstemming met het contract.

Het enige verschil is dat de opzegtermijn ingaat vanaf het einde van de opleidingsperiode (lees vanaf de vervaldatum van het contract), in plaats van vanaf het moment dat ze aan het bedrijf worden meegedeeld.

Laten we het voorbeeld nemen van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. Als de leertijd op 31 mei 2019 afloopt en de werknemer geeft te kennen de relatie te willen verbreken, gaat de opzegging in op 1 juni 2019.

Zelfs ontslag aan het einde van de leertijd moet op straffe van ondoelmatigheid worden geformaliseerd door het juiste elektronische formulier in te vullen dat beschikbaar wordt gesteld door het Ministerie van Arbeid.

Leercontract: definitie en typologieën

Ontslag van de leerling tijdens de opleiding

Aan het einde van de proeftijd kan de leerling zonder opgaaf van reden ontslag nemen. Wel zal hij de door de CCNL opgelegde opzegtermijn moeten respecteren, die varieert naargelang het niveau en de anciënniteit in het bedrijf. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop deze aan de werkgever zijn meegedeeld. Dit betekent dat er tussen het moment waarop de werknemer het bedrijf in kennis stelt van zijn voornemen om de relatie te onderbreken en de laatste werkdag een tijdsinterval (kalenderdag) moet zitten dat minimaal gelijk is aan de voorziene cao.

Bovendien zal de leerling, op straffe van ineffectiviteit, zijn wil om het contract te beëindigen formaliseren door online standaardformulieren in te vullen, autonoom (indien uitgerust met een INPS-apparaatpincode) of anderszins door patronage.

De formulieren bevatten de persoonlijke gegevens van de leerling, het bedrijf waarvoor hij werkt, het type ontslag (gewone of gegronde reden) en hun ingangsdatum (dwz de dag na de laatste baan). Eenmaal ingevuld, worden de formulieren via pec naar de werkgever gestuurd en naar de bevoegde territoriale arbeidsinspectie op basis van de provincie waarin het uitzendbureau is gevestigd.

Ontslag van de gestabiliseerde (of bevestigde) leerling

Als de leertijd voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, verandert er niets voor de werknemer die ontslag wil nemen. In dit geval zal echter geen leercontract worden opgelost, maar een normaal vast contract.

Voor het overige zal de ontslagnemende in ieder geval zijn/haar wil om de relatie te beëindigen moeten formaliseren met de procedure “elektronisch ontslag”, terwijl de onderneming het arbeidsbureau de mededeling van de beëindiging zal sturen met het Unilav-formulier. Bovendien, in geval van ontslag om gegronde reden, is de “ontslagkaart” ook verschuldigd door het bedrijf.

Opzegging intrekken

Binnen 7 dagen vanaf de datum van verzending van het formulier kan de leerling het ontslag herroepen op dezelfde manier als waarop hij het heeft verzonden.

Ontslag van leerling: wat het bedrijf moet doen

Bij ontslag van de leerling dient het bedrijf zich te gedragen alsof het een gewone werknemer is. Dit betekent dat zodra het online ontslagformulier of de schriftelijke communicatie (voor wie op proef is) via pec is ontvangen, de beëindiging van de relatie naar het Employment Centre moet worden gestuurd door het Unilav-formulier te verzenden.

Bovendien zal het bedrijf in geval van ontslag om gegronde reden aan INPS het zogenaamde “ontslagbewijs” of “bijdrage voor uittreding van het bedrijf” moeten betalen, bedoeld om de NASPI-werkloosheidsuitkering te financieren.

Het bedrag is gelijk aan 500,79 euro voor elk werkjaar van de leerling tot een maximum van 3. Voor een relatie van 36 maanden of langer zal de bijdrage daarom 1.502,37 euro bedragen.

Voor periodes korter dan een jaar moet de maandelijkse bijdrage (500,79/12 = 41,73 euro) vermenigvuldigd worden met de gewerkte maanden. In dit opzicht worden gedeeltelijk verwerkte gegevens als geheel beschouwd als ze langer dan 15 dagen duren.

De bijdrage moet met F24 worden betaald uiterlijk op de 16e van de tweede maand die volgt op die waarin de relatie werd verbroken. Als de relatie bijvoorbeeld op 12 mei 2019 is geëindigd, moet het bedrag uiterlijk op 16 juli 2019 zijn betaald.

Kennisgeving van ontslag

We voorzien hierboven dat behalve in geval van ontslag tijdens de proeftijd, de leerling de zogenaamde “waarschuwingsperiode” moet respecteren; hiermee wordt bedoeld de periode tussen de datum van mededeling van het ontslag en de laatste gewerkte dag.

De opzegtermijn wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst die door de onderneming wordt toegepast. De duur hangt af van het niveau en de anciënniteit van de leerling/werknemer. Dit volgt de logica waarbij hoge classificatieniveaus die worden erkend voor werknemers die lange tijd in het bedrijf werken, noodzakelijkerwijs moeten overeenkomen met lange opzeggingstermijnen; dit alles om het bedrijf in staat te stellen de productieactiviteit te reorganiseren en/of vervangers te vinden.

Zo voorziet de CCNL Alimentari – Industria erin dat een werknemer met een hoog niveau (1 S en 1) met anciënniteit in het bedrijf van maximaal 4 jaar een opzegtermijn van 2 maanden kan in acht nemen. Voor dezelfde niveaus, als de anciënniteit tussen 5 en 10 jaar ligt, wordt de opzegtermijn verhoogd tot 3 maanden.

De Nationale CAO’s bepalen meestal dat de opzegging niet mag ingaan vanaf het moment dat het ontslag aan de onderneming wordt meegedeeld, maar vanaf een bepaalde datum, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de Tertiaire Nationale CAO – Confcommercio die stelt dat de opzegtermijnen berekend vanaf 1° of vanaf de 16e van de maand. Denk aan een werknemer op wie de Tertiaire CCNL van toepassing is, 3 jaar werkzaam op niveau IV bij en in het bedrijf. In dat geval bedraagt ​​de opzegtermijn 15 kalenderdagen. Als u uw ontslag op 17 mei 2019 elektronisch doorgeeft, gaat de opzegging in vanaf 1 juni 2019 met als laatste werkdag 15 juni 2019.

Kennisgeving ontheffingen

In afwijking van het bepaalde in de CCNL kunnen de leerling en het bedrijf een langere opzegtermijn overeenkomen; op voorwaarde echter dat deze mogelijkheid voorzien is in de collectieve overeenkomst en dat de werknemer een specifieke vergoeding ontvangt.

Partijen zijn ook vrij om een ​​kortere opzegtermijn overeen te komen.

Ontslag van de leerling zonder voorafgaande kennisgeving

De leerling die ontslag neemt zonder de opzegtermijn na te leven die door de CCNL of, bij wijze van afwijking, door een individuele overeenkomst is vastgesteld, heeft economische gevolgen. Het bedrijf zal in feite een bedrag in zijn loonpakket kunnen behouden dat gelijk is aan het salaris dat hem verschuldigd zou zijn geweest als hij de opzegging had nageleefd.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *