hoe het te schrijven en essentiële inhoud. Praktische gids

Ontslagbrief: hoe moet het, wat moet er in staan, hoe wordt het bezorgd? Het ontslag vormt de eenzijdige opzegging door de werkgever en vertegenwoordigt dus de laatste daad van de arbeidsrelatie, waarmee het contract definitief wordt beëindigd, mits betaling van de opzegvergoedingen, zoals opzeggingsvergoedingen, resterende vakantiedagen en verlof, bijkomende maandsalarissen enzovoort. Vertegenwoordigend een drastische beslissing van het bedrijf, moet deze laatste bijzondere aandacht besteden aan het meedelen van het ontslag aan de werknemer. Naast de specifieke kenmerken die worden opgelegd door de afzonderlijke soorten herroeping, moet de mededeling met name:

 • Wees in schriftelijke vorm;
 • Rapporteer de redenen die de beslissing van de werkgever rechtvaardigden.

Laten we daarom in detail bekijken wat de ontslagbrief moet bevatten op basis van de verschillende redenen die de intrekking rechtvaardigen, evenals de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen ervan.

Ontslagbrief: hoe te schrijven en essentiële inhoud

Laten we, zoals hierboven vermeld, de soorten ontslagbrieven bekijken op basis van de verschillende oorzaken die de intrekking rechtvaardigen, en in detail bekijken wat deze moet bevatten, naast de belangrijkste punten waarop u moet letten bij het opstellen ervan.

Ontslag om gegronde reden

De hypothesen van ontslag om een ​​gegronde reden (GC) veronderstellen een gedrag van een werknemer dat zo ernstig is dat het de vertrouwensrelatie met het bedrijf heeft geschaad.

In feite zijn dit niet-werkgerelateerde gedragingen die onderworpen zijn aan een verplichte preventieve disciplinaire geschillenprocedure; te vermelden in de ontslagbrief.

Deze kan geopend worden met “Onderwerp: ontslag wegens dringende reden”.

De hoofdtekst van de brief bevat de volgende macropunten:

 • Verwijzing naar het tuchtgeschil. “Naar aanleiding van de disciplinaire geschillenprocedure uitgevoerd bij brief van _____”;
 • Eventuele betwistingen door de werknemer werden niet passend geacht. “Op grond van uw rechtvaardigingen niet geschikt geacht om het betwiste gedrag te motiveren”;
 • De verwijzing naar het gedrag van de werknemer in strijd met het tuchtrecht. “Gedrag in strijd met de tuchtcode die in het bedrijf is opgehangen en onder de aandacht van medewerkers is gebracht”;
 • Aanvraag ontslag. “Met inachtneming van het voorgaande, informeren wij u over het verzoek om ontslag wegens gegronde reden tegen u”;
 • Laatste dag op het werk. “De arbeidsrelatie wordt als definitief beëindigd beschouwd op ______ met ingang van de dag ______, in overeenstemming met de bepalingen van de wet, is er geen kennisgeving aan u verschuldigd”.
  • NB ontslag om gegronde reden kan zonder waarschuwing plaatsvinden. Dit vanwege het gedrag dat zo ernstig is dat het de vertrouwensrelatie met het bedrijf heeft geschaad.

In het geval dat de laatste geldigheidsdag van het contract 30 juni 2021 is, moet de brief het volgende vermelden:

De arbeidsrelatie wordt als definitief beëindigd beschouwd op 30/06/2021 met ingang van 01/07/2021”.

Ontslag om een ​​goede reden: wat het is en hoe het werkt

Ontslag om gerechtvaardigde subjectieve reden

In tegenstelling tot ontslag om gegronde redenen, zijn ontslagen om gerechtvaardigde subjectieve redenen (AVG) gekoppeld aan significante niet-naleving van contractuele verplichtingen door de werknemer.

De verstrekking, die eveneens noodzakelijkerwijs wordt voorafgegaan door het tuchtgeschil, is onderworpen aan de opzegtermijn, opgelegd door de cao van toepassing op de vaste werknemers.

Het onderwerp van de brief zal uiteraard het type voorziening bepalen: “Ontslag om gerechtvaardigde subjectieve reden”.

Vervolgens moet worden gespecificeerd:

 • Op grond van uw rechtvaardigingen gemaakt op _____ ongeschikt geacht om het gedrag dat het voorwerp is van de procedure in kwestie te rechtvaardigen”;
 • Naar aanleiding van het tuchtgeschil dat is ingeleid met mededeling van _____”;
 • In overeenstemming met de interne tuchtcode die op het bedrijfsterrein is opgehangen en onder de aandacht van alle medewerkers is gebracht”;
 • Met inachtneming van het voorgaande stellen wij u op de hoogte van uw ontslag om gegronde subjectieve redenen”;
 • Met inachtneming van de voor u geldende opzegtermijn van de CCNL_____ wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn beëindigd op _____ met ingang van _____”.

Verschil tussen ontslag om gegronde reden en gegronde reden

Ontslag om gegronde objectieve reden

Intrekking om gerechtvaardigde objectieve redenen (GGO) is gekoppeld aan redenen die verband houden met de productieactiviteit, de organisatie van het werk of de reguliere werking ervan.

De wetgeving maakt onderscheid naargelang het een “kleine” of “grote” onderneming is. Met “grote” bedrijven bedoelen we in het bijzonder die waarin elke site, fabriek, filiaal, kantoor of autonome afdeling meer dan 15 werknemers tewerkstelt (limiet teruggebracht tot 5 voor landbouwondernemers).

Ook werkgevers die binnen dezelfde gemeente meer dan 15 werknemers in dienst hebben, hebben meer dan 15 werknemers in dienst (5 voor boerderijen).

Het beschouwen van een bedrijf als “groot” heeft tot gevolg dat het verplicht wordt om, in geval van ontslag voor GMO, een verzoeningspoging te ondernemen met de werknemer van de Territoriale Arbeidsinspectie (ITL).

De procedure kan eindigen met een overeenkomst voor de consensuele beëindiging van de relatie (met mogelijk recht op NASPI); of, in het geval van een mislukte poging om overeenstemming te bereiken of het niet bijeenkomen door de ITL, kan het bedrijf overgaan tot ontslag.

Wat zijn de hoofdlijnen van een opzegbrief voor GMO

Hieronder geven we een opsomming van de belangrijkste punten van een ontslagbrief voor GGO, onderscheidend van de hypothesen waarin de verzoeningspoging moet worden uitgevoerd en die waarin deze niet verschuldigd is:

 • Het onderwerp van de brief moet bevatten “Ontslag om gegronde objectieve reden”;
 • Het document zal aan het begin de verwijzing bevatten naar de verzoeningspoging, uitgevoerd bij het ITL, waarin geen overeenstemming werd bereikt “Naar aanleiding van de bemiddelingspoging die plaatsvond op ______ bij de Territoriale Arbeidsinspectie van ______”;
 • In gevallen waarin de poging tot verzoening niet op zijn plaats is, kan de brief direct beginnen met “Hierbij stellen wij u op de hoogte van uw ontslag met ingang van____laatste werkdag op_____”, naast de verwijzing naar de te garanderen opzegtermijn in geval van herroeping voor GGO “Met inachtneming van de door de CCNL gestelde opzegtermijn gelijk aan _____”;
 • Vervolgens is het bedrijf verplicht om de redenen te melden die verband houden met de productieactiviteit (bijvoorbeeld onderdrukking van de baan) die de terugtrekking motiveren.De intrekking om gerechtvaardigde objectieve redenen is reden voor de volgende redenen”.

Hoe u een ontslag opzegt

Op straffe van verval moet het ontslag schriftelijk worden meegedeeld. De gebruikte communicatiemethode moet bovenaan de brief worden vermeld, bijvoorbeeld:

 • Aangetekende brief;
 • Aanbevolen a / R.

De wetgeving legt geen specifieke wijze van verzending van de brief op, op voorwaarde dat de intrekking onder de aandacht van de werknemer wordt gebracht.

Zo heeft de jurisprudentie het ontslag geoorloofd geacht via Whatsapp of als bijlage bij een e-mailbericht waarvan de ontvangst niet was betwist.

Het is belangrijk erop te wijzen dat in geval van verzending per post, de weigering van de werknemer om de brief te ontvangen niet uitsluit dat de communicatie heeft plaatsgevonden.

In het bijzonder bestaat er ten gunste van de vennootschap het vermoeden dat de ontslagbrief als bekend wordt beschouwd door de geadresseerde wanneer deze zijn adres bereikt, tenzij deze laatste bewijst dat hij de mededeling buiten zijn schuld niet heeft kunnen ontvangen wegens omstandigheden buiten zijn macht.

Ten slotte moet de brief eindigen met de datum en handtekening van de werkgever en, in geval van aangetekende zending aan de hand van de werknemer, met diens handtekening voor ontvangst, naast de datum van kennisgeving.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *