Gebonifieerd Woonkrediet: wat is het?

In Portugal kan iedereen ouder dan 18 jaar en met een verklaarde invaliditeit van meer dan 60% profiteren van een regime voor gesubsidieerde woningkredieten. Blijf op de hoogte van de wetgeving hieromtrent en ontdek welke instellingen deze oplossing bieden.

Wat is gesubsidieerd woonkrediet?

Het sociaal woonkrediet is een woonkrediet met bijzondere voorwaarden, specifiek gericht op mensen met een handicap met een arbeidsongeschiktheidsgraad van 60% of meer. Woningkredieten die onder dit stelsel vallen, genieten van een verlaagde of gesubsidieerde rentevoet, die wordt berekend volgens de volgende parameters:

Formule:

Bonusrentevoet = referentievoet voor de berekening van subsidies – (65% x referentierente van de Europese Centrale Bank)

Het referentietarief voor het berekenen van bonussen, zoals gedefinieerd in Verordening nr. 502/2003, komt overeen met de waarde van EURIBOR plus een spreiding (kredietwinstmarge) van 0,5%. Zo wordt 65% van de referentierente van de Europese Centrale Bank gedragen door de klant en het verschil door de staat. Zo kunnen mensen met een handicap profiteren van voordeligere financiële voorwaarden om hun woning te verwerven, uit te breiden, te bouwen of onderhoudswerken uit te voeren.

Bankentiteiten zijn niet verplicht om gesubsidieerde hypothecaire leningen te verstrekken. De klant kan zijn lening echter behouden als zijn arbeidsongeschiktheid ontstaat na de contractering.

Voor welke doeleinden kunnen gesubsidieerde woonleningen worden gebruikt?

Het sociale woningkrediet kan gebruikt worden voor de aankoop van een permanente woning, inclusief grond, individuele garage of parkeren in een collectieve garage. Het is echter niet alleen voor het kopen van een huis; Het kan ook worden gebruikt voor het uitvoeren van instandhoudings- of verbeteringswerken aan het onroerend goed.

Bovendien kunnen met behulp van gesubsidieerde woonkredieten werken worden uitgevoerd aan gemeenschappelijke delen van gebouwen die noodzakelijk blijken te zijn om te voldoen aan de door de wet opgelegde technische normen. Gesubsidieerde woningkredieten kunnen bijvoorbeeld de verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen financieren, zoals de installatie van opritten, liften of andere middelen om het verkeer van mensen met een handicap te vergemakkelijken.

Wie komt in aanmerking voor het aanvragen van een gesubsidieerd woonkrediet?

Iedereen die gesubsidieerde woningkredieten wil aanvragen, moet aan bepaalde vereisten voldoen, namelijk een naar behoren aangegeven graad van totale invaliditeit van 60% of meer en meerderjarig zijn.

Het maximumbedrag van het gesubsidieerd krediet mag niet hoger zijn dan 190 duizend euro. Bovendien mag 90% van de taxatiewaarde (loan-to-value) van de financiële instelling of de kosten van conserveringswerken niet worden overschreden. Wat de betalingstermijnen betreft, is het maximum 50 jaar.

Deze periode is echter gerelateerd aan de leeftijd van de klant op het einde van het contract. Deze factor wordt bepaald door de bank. Bovendien mag geen enkel lid van het huishouden een andere lening hebben in het kader van een gesubsidieerde kredietregeling en mag het krediet niet worden gebruikt om eigendommen te verwerven van de bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn.

De klant kan de onder dit regime gekochte woning niet binnen een periode van vijf jaar na de datum van totstandkoming van het contract verkopen. Doet u dat wel, dan bent u verplicht de bonusbedragen plus 10% te betalen. Er zijn echter uitzonderingen op de regel, zoals het geval is bij klanten die de woning vóór de periode van vijf jaar verkopen wegens werkloosheid, overlijden van de eigenaar, wijziging van de omvang van het huishouden of professionele mobiliteit.

Hoewel het niet verplicht is om een ​​levensverzekering af te sluiten, wat de kosten van de lening verlaagt, kunnen banken de inschrijving op dit product aanvragen, vergelijkbaar met wat er gebeurt in het algemene stelsel van woningkredieten. Zonder verzekering gaat de verantwoordelijkheid voor het krediet in geval van overlijden over op de erfgenamen, die ervoor kiezen om het resterende krediet te betalen – met behoud van het eigendom – of het bij de bank achter te laten.

Welke instellingen bieden gesubsidieerde woonleningen aan?

Hoewel sommige banken nog steeds geen gesubsidieerde huisvestingsleningen voor gehandicapten aanbieden, is er een tendens van groei op de Portugese markt. Momenteel varieert de JKP van de gepresenteerde aanbiedingen tussen 1,8% en 2,2%.

Ter illustratie voerden we een simulatie uit van een 30-jarige gesubsidieerde hypothecaire lening van 150.000 euro. Dit zijn de voorwaarden bij drie verschillende financiële instellingen:

Aanbod gesubsidieerde woonlening 150.000 euro voor 30 jaar
Instelling APR Maandelijkse installatie MTIC
ActivoBank 1,8% € 502,84 197.610,41
BPI 2,2% € 502,86 203.780,62
Algemene stortingen in contanten 1,9% € 503,41 194.765,57

Als de klant een mate van arbeidsongeschiktheid heeft gelijk aan of groter dan 60% na ondertekening van de hypothecaire leningsovereenkomst, staat de wet de wijziging van zijn lening naar dit regime toe. Dien hiervoor gewoon een aanvraag in bij uw financiële instelling. Deze wijziging moet voldoen aan de maximumbedragen die in de wetgeving zijn vastgelegd. In deze gevallen mag de verhouding tussen het uitstaande kapitaal en de waarde van de woning niet hoger zijn dan 90%.

Beste praktijken om uw gesubsidieerde woninglening te verkrijgen

Na verschillende banken te hebben geraadpleegd, simulaties van gesubsidieerde woonleningen opgevraagd te hebben en de meest voordelige gekozen te hebben, is het tijd om het proces te starten. Let op deze tips om de kans op kredietverlening te vergroten:

  • Verzamel alle benodigde documentatie zodat het proces niet wordt gestopt vanwege een gebrek aan documenten. Zo gaat alles sneller. Bevestig met de bank welke documentatie nodig is om uw kredietaanvraag te analyseren;
  • Zorg voor een goede garantsteller. Zo bent u beter in staat om de bank te garanderen dat u aan alle leningverplichtingen zult voldoen;
  • Kies indien mogelijk voor twee krediethouders, want dat geeft de bank ook meer garanties. Als een houder verhinderd is te betalen, mag de andere houder garant blijven staan ​​voor de toezegging;
  • Het hebben van een vast inkomen en een stabiele baan zijn positieve punten in je voordeel, maar niet doorslaggevend. Hoe stabieler uw professionele leven is, hoe meer vertrouwen de bank zal hebben in uw financiële draagkracht om contractuele verplichtingen na te komen;
  • Heb een laag inspanningspercentage. Dit is een van de indicatoren die banken gebruiken om uw vermogen om maandelijkse termijnen te betalen te beoordelen. Het inspanningspercentage mag niet hoger zijn dan 30% en, als dat het geval is, maatregelen nemen om het te verlagen alvorens de sociale woningbouwlening aan te vragen;
  • Zuiver uw naam bij Banco de Portugal. Als u een verleden heeft van niet-nakoming van financiële verplichtingen, kan de bank het krediet niet verlenen, omdat zij u ongeschikt acht om schulden te vereffenen. Controleer dus uw verantwoordelijkhedenkaart en betaal deze snel als u schulden heeft;
  • Ontstaat de arbeidsongeschiktheid na de kredietverlening, dan mag u uw leenregime wijzigen. In dit geval moet u een aanvraag indienen bij de bank waar u het krediet heeft afgesloten.

Tot slot, met deze informatie over gesubsidieerde woningkredieten weet u nu hoe u kunt profiteren van deze staatssteun en de beste contractvoorwaarden kunt krijgen. Zoals bij elk ander type krediet, moet u altijd op zoek gaan naar de voorwaarden die door meer dan één instelling worden aangeboden. Het team van ComparaJá helpt u kosteloos en onafhankelijk met deze taak.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *