Begrijp de aard van de boete

Leestijd: 4 minuten

We horen de term “prima” de hele tijd. Deze term stoort ons meestal, omdat de eerste associatie die we meestal maken, is dat een boete krijgen betekent dat we moeten betalen. De boete heeft echter een belangrijke maatschappelijke functie: het beschermen van het vermogen van de schuldeiser. In het bericht van vandaag leer je wat meer over boetes: waarom ze bestaan ​​en welke soorten ze kunnen zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er grenzen zijn aan de toepassing ervan? Bekijk ons ​​bericht hieronder en kom meer te weten over de boetes!

prima begrip

Een boete is een straf voorzien in de burgerlijke sfeer, die wordt toegepast in overeenstemming met de huidige wet of in overeenstemming met wat tussen de partijen is overeengekomen – dit laatste ook wel contractuele boete of conventionele boete genoemd. Dit kenmerk kan worden toegepast in gevallen van relatieve of absolute wanbetaling, dat wil zeggen wanneer de verplichting geheel of gedeeltelijk niet meer wordt nagekomen.

De boete, zoals voorzien in het burgerlijk recht, kan uit drie soorten bestaan:

Accessoire

De bijkomende boete is die boete die alleen bestaat samen met de hoofdverplichting – er is dus alleen een boete als het contract loopt. Bij dit soort boetes vervalt de betalingsverplichting in geval van ontbinding van het contract.

dwingend of bestraffend

De dwang- of strafboete heeft de functie de partij te intimideren, zodat deze zich verplicht voelt haar verbintenis na te komen. Een voorbeeld van een dwangboete is het in rekening brengen van een zeer hoog bedrag bij het niet nakomen van het contract. Dit type boete dient als een soort straf voor gevallen waarin niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald.

Een vergoeding

De vrijwaringsboete dient om te anticiperen op de verliezen en schade die de schuldeiser kan hebben. In dit geval wordt in de regel afgezien van bewijs dat er schade is.

Rente bij te late betaling, boete voor te late betaling en geldelijke correctie

Rente op betalingsachterstand, verzuimboete en monetaire correctie zijn drie instituten die op elkaar lijken, maar niet verward kunnen worden:

surseance boete

De surseance van betaling wordt in het contract ondertekend met als doel de wanbetaler te straffen, bij niet-nakoming van de verplichting in de overeengekomen vorm. Het maximumpercentage met betrekking tot de boete voor te late betaling is 2%, maar er moet worden opgemerkt dat elk geval zijn eigen specifieke wetgeving kan hebben.

achterstallige rente

Standaardrente vervult de functie van wat we “vergoeding van kapitaal” noemen – dat wil zeggen, het vervult de functie van het belonen van de schuldeiser voor wat hij niet heeft verdiend vanwege de betalingsachterstand. Het plafond voor het in rekening brengen van vertragingsrente is nog steeds een zeer controversieel onderwerp in de rechtbanken, maar volgens de federale grondwet is het in rekening brengen van 1% in elke situatie geoorloofd.

monetaire correctie

De monetaire correctie dient, in geval van wanbetaling, om de monetaire macht te herstellen die de schuldeiser heeft, als gevolg van een mogelijke devaluatie van de munt.

Het is niet onrechtmatig dat de incasso’s van de drie gepresenteerde instituten cumulatief plaatsvinden, aangezien elk van deze incasso’s een andere functie heeft om het vermogen van de schuldeiser te beschermen.

surseance van betaling boete

Dit is een boete die van toepassing is op de belastingen. Een surseance van betaling wordt aan de debiteur opgelegd wanneer hij enige belastingverplichting of enige accessoire verplichting voortvloeiende uit hoofde van de opdrachtgever niet tijdig betaalt.

verbeurdverklaring boete

De ontnemingsboete is een praktijk die bij wet verboden is, omdat het ongrondwettelijk is voor de schuldenaar om zijn vermogen te laten confisqueren zonder inachtneming van een behoorlijke rechtsgang.

Dit type strafclausule zou klinken als iets dat verder gaat dan het evenredigheidsbeginsel, aangezien zonder deugdelijke juridische procedure de inventarisatie van de te confisqueren activa of de beoordeling van hoeveel deze nodig zijn voor het leven van een gezin, zou worden verworpen. Dit kenmerkt een willekeurige toepassing van de wet, en het is zeker dat een boete niet kan gaan over iets dat uitsluitend wordt gedaan om de schuldenaar verliezen te laten lijden, maar veeleer om de sociale functies van een contract te beschermen om het vermogen van de schuldeiser te beschermen.

Grenzen van boetes

Het is een feit dat de limieten van boetes vaak in de contracten zelf worden bepaald. In de wet zijn er echter limieten voor boetes die in hun verschillende vormen kunnen worden toegepast. Volgens de wet is de limiet in geval van boete voor condominiumverplichtingen, boete voor consumentenverplichtingen en boete voor gewone civiele contracten 2% van het schuldbedrag, met een maximum van 12% per jaar. De limieten hebben de functie om het contract zijn sociale functie te laten vervullen, en ook dat de goederen die in deze overeenkomsten worden geobjectiveerd, niet dienen als reden voor een of andere vorm van onregelmatige verrijking van de kant van de schuldeiser.

Concluderend, de instelling van de boete, evenals de afleidingen ervan, is iets heel belangrijks binnen het universum van contracten. Onder contract moet men de verschillende transacties begrijpen die we de hele tijd uitvoeren, en niet wat formeel is geschreven in een document vol clausules – de verplichting die de staat heeft om het openbaar vervoer in de juiste vorm te leveren, wordt bijvoorbeeld als een contract beschouwd , vanaf het moment dat de burger zijn ticket betaalt. De belangrijkste motivatie van de boete is de remming van misbruik of praktijken te kwader trouw door een oneerlijke debiteur – de debiteur wordt op zijn beurt gekenmerkt door iemand die een schuld heeft aan een crediteur. Om woekermisdaden door schuldeisers te voorkomen, zijn er bovendien limieten op boetes binnen de sociale functies van contracten. De wet is er tenslotte om alle burgers te beschermen, nietwaar?

Vertel ons nu of je het bericht van vandaag leuk vond! Kende je alle concepten en voorbeelden die in de post van vandaag worden genoemd al? Heb je toch nog twijfels of vragen over boetes, hun verschillende vormen en limieten? Heb je hier ervaring mee die je met ons wilt delen? Maak van de gelegenheid gebruik om uw reactie achter te laten met uw ervaringen en indrukken, en neem deel aan het gesprek! We horen graag wat je van dit alles vindt!

En volg zeker onze blog om op de hoogte te blijven van onze berichten! Als je nog vragen hebt, laat dan je reactie achter en praat mee!

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *